Dr. Balogh Endre

➣ adó- és járulék szakértés (1993.02.04. ) ➣ könyvszakértés (1993.02.04. ) Iparszakos üzemgazdász, pénzügy szakos közgazdász és közgazdaságtudományi egyetemi doktori címem alapján számviteli és elemzés szaktudományi végzettséggel rendelkezem. 1993. óta vagyok igazságügyi szakértő (arany fokozat). Ezt a tevékenységet a bírósági, a nyomozóhatósági, a közjegyzői kirendelésére, ügyvédi, illetve társaságok, magánszemélyek megbízására végzem. Évenként 3 ‒ 5 polgári perben, 1 ‒ 3 büntetőeljárásban, esetenként közigazgatási eljárásban, munkaügyi perben szerzett, a rendszeresen teljesített kirendelésekben intenzíven bővülő szakmai tapasztalattal, halmozódó szakismerettel segítem az igazságszolgáltatás munkáját. A konkrét ügyek eredményes megoldását jelzik egyrészt a szakvéleményemet a perbeli felek által együttes elfogadásával lezárult esetek növekvő száma, másrészt a jogerős végzések indokolásában a szakvéleményemnek bizonyító értékű adataira hivatkozó bírói döntések nö-vekvő gyakorisága, valamint a perérték egyre magasabb összegeinek a megjelenése. A probléma megoldások vonatkozásában kialakult képességeimet az egészségügyben és a vállalkozási szférában eltöltött több évtizedes, felső szintű vezetői működésem időszakában szerzett gyakorlati tudással és a permanensen folytatott elméleti képzéssel alapoztam meg. Mindezek együttesen adnak biztosítékot ahhoz, hogy hatékonyan és eredményesen gyakorol-jam a szakértői hivatásomat az adó‒, járulék‒ és könyvszakértés területhez tartozó ügyekben. Igazságügyi szakértésekben kirendelésre, ügyvédi, illetve vállalkozások, magánszemélyek megbízására az alábbi területeken készítettem, illetve készítek szakvéleményt.  Polgári peres és nem peres eljárásokban  jogalap nélküli gazdagodás, vagyoni értékek, cégérték, kártérítési összeg, szerződéses kapcsolatból származó követelés (extraprofit, megbízási, vállalkozási, üzemeltetési díj) összegének meghatározása, elszámolási kötelezettség teljesítése, ingatlan, ingó eszkö- zök, kötelesrész kiadása, szerződés érvénytelensége, semmissége, tulajdonjog megálla- pítása, részvények átruházása, pénzügyi elszámolások felülvizsgálata, vagyonközösség megszüntetése, meliorációs költségek megtérítése, hulladékkezelés díjának megállapí- tása, késedelmi kamatok, faktoring elszámolások felülvizsgálata, vagyoni értékek meg- állapítása, pályázat során szerzett támogatások felhasználása, stb.  Adókat, járulékokat érintő ügyekben  adóhatósági határozatok bírósági felülvizsgálata, vagyonosodási vizsgálatok, csődbűn- tett, költségvetési csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, lopás, ÁFA adócsalás, csalás, fel- számolás eljárás jogszerűségének felülvizsgálata, őstermelők adózása, egyéni vállal- kozásnak az adóellenőrzést követő szankciója, be nem jelentett foglalkoztatás adó és járulékának, fiktív számlázások adóinak, közösségi fuvarozásban részvevők kapcsola- tában az adóhiány összegének a meghatározása stb.  Munkaügyi peres eljárásokban  túlmunkadíj, illetmény különbözet megállapítása, túlóra elszámolás felülvizsgálata, átalánydíjak elszámolás, pihenő és munkaszüneti napon végzett munka díjazása, mun- kaviszonyból származó kártérítés megállapítása, stb.