Pályázati Felhívás

a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat konvergencia régióinak névjegyzékébe történő jelentkezésről

A jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása elnevezésű GINOP-5.3.3.-18 kódszámú projekt keretében 2019. július 1. napi kezdettel, 2021. december 31. napjáig tartó időszakban folytatólagosan felállításra kerül a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (továbbiakban: MTVSZ). Az MTVSZ működése az ország 6 kevésbé fejlett régiójában a fenti GINOP Projekt keretében valósul meg, míg a Közép-Magyarország régióban az MTVSZ szolgáltatását a Pénzügyminisztérium biztosítja költségvetési forrásból. Az MTVSZ-nek régiónként legalább 5 fő névjegyzékben szereplő taggal kell rendelkeznie.

Az MTVSZ jelen pályázat útján kiválasztásra kerülő tagjainak feladata, hogy személyes közreműködésükkel hozzájáruljanak a Dél-Alföldi, az Észak-Magyarországi, a Közép-Dunántúli, az Észak-Alföldi, a Dél-Dunántúli és a Nyugat-Dunántúli régióban felmerülő kollektív munkajogi érdekviták hatékony és gyors rendezéséhez, elősegítve ezzel a felek közötti bizalom helyreállását, a munkabéke megőrzését, továbbá a munkaügyi kapcsolatok kultúrájának fejlesztését.

A konvergencia régiókban az MTVSZ működése jelenleg biztosított, azonban az MTVSZ Dél-Alföldi, Észak-Magyarországi, Közép-Dunántúli, Észak-Alföldi, Dél-Dunántúli és Nyugat-Dunántúli régiók természetes személy (névjegyzékben szereplő) tagjainak pályázati eljárás keretében történő kiválasztása folyamatosan nyitott a projekt ideje alatt.

A kiválasztás szakmai szempontjai:

 • magyar nyelvtudás,
 • büntetlen előélet,
 • jogi egyetemi végzettség,
 • munkaügyi kapcsolatok területén szerzett (igazolható) tapasztalat,
 • jó kapcsolatteremtő, kommunikációs és együttműködési készség, képesség,
 • szociális partnerek általi ismertség és elfogadottság a Dél-Alföldi, az Észak-Magyarországi, a Közép-Dunántúli, az Észak-Alföldi, a Dél-Dunántúli és a Nyugat-Dunántúl régiók területének valamelyikén.

További bírálati szempont:

 • előnyt jelent az MTVSZ névjegyzékében betöltött korábbi tagság

A pályázónak csatolnia kell:

 • szakmai önéletrajzát,
 • végzettségét, képzettségét, szakmai tapasztalatát igazoló dokumentumok egyszerű okirati másolatát,
 • a büntetlen előélet igazolásához harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy igazoló szelvényt annak igényléséről,
 • nyilatkozatot arról, hogy az MTVSZ Kódexben foglaltak betartását vállalja,
 • a jelentkezéshez ajánlások, referenciák csatolhatók,
 • hozzájáruló nyilatkozatot az adatkezeléshez (melléklet).

A pályázó természetes személy által elvégzendő szakmai feladatok

A pályázók alternatív vitarendezési eljárások biztosításával kapcsolatos részletes szakmai feladatait a GINOP-5.3.3-18 Projekt pályázati felhívása, valamint az MTVSZ Kódex rendelkezései tartalmazzák részletesen. Mindkét dokumentum a felhívás mellékleteként letölthető.

Az MTVSZ tagja megbízási keretszerződés alapján a vonatkozó jogszabályban és az MTVSZ Kódexében foglaltak szerint meghatározott békéltetői és/vagy egyeztetői és/vagy közvetítői és/vagy tanácsadási és/vagy döntőbírói feladatokat lát el, amennyiben erre irányuló egyedi megbízást kap.

Egyéb feladatai körében:

 • részt vesz a szolgáltatás nyújtására vonatkozó, központilag koordinált működési szabályzat megújításában, felülvizsgálatában;
 • teljesíti a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget;
 • biztosítja a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a Munkástanácsok Országos Szövetsége részére a személyiségi jogok védelmére vonatkozó rendelkezések figyelembevételével;
 • egyéni szintű, anonimizált nyilvántartást vezet;
 • együttműködik a többi régiós Kedvezményezettel és a Pénzügyminisztérium Munkaerőpiaci Szabályozási Főosztályával az egységes és koordinált működés, a költséghatékonyság és az információáramlás elősegítése érdekében.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 3-tól folyamatosan

A pályázatot és mellékleteit a Munkástanácsok Országos Szövetségének címezve kérjük elektronikus úton benyújtani az alábbi e-mail címre: mosz@munkastanacsok.hu

A levél tárgymezőjébe kérjük feltüntetni: PÁLYÁZAT MTVSZ névjegyzék, régió megjelölése szükséges

A hiányosan beérkezett pályázati anyag feladóját a Munkástanácsok Országos Szövetsége hiánypótlásra hívja fel. A jelentkezőnek a hiánypótlásra 5 munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben a jelentkező a megadott határidőben a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a Munkástanácsok Országos Szövetsége a pályázatot elutasíthatja.

A pályázatokat erre a célra létrehozott bizottság értékeli. A bizottság döntéséről a pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést. Az értékelő bizottság döntésével szemben fellebbezésnek, illetve egyéb eljárásnak helye nincs. Az értékelő bizottság a pályázatokat összesíti, majd az étékelés alapján rangsorolt pályázókat a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának Monitoring Bizottsága is véleményezi. Ezt követően a Foglalkoztatáspolitikáért és Vállalati Kapcsolatokért Felelős Államtitkár egyetértése esetén, a pályázó az MTVSZ névjegyzékbe kerül. A névjegyzékbe kerülésről, illetve annak esetleges elmaradásáról a pályázók értesítést kapnak.

Mellékletek:

Pályázati Felhívás

a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat konvergencia régióinak szakértői névjegyzékébe történő jelentkezésről

A GINOP 5.3.3-18 pályázati konstrukció keretében létrehozott, 2021. december 31-ig működő Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a kollektív munkaügyi kapcsolatok működéséhez hazánkban. Egyik feladata, hogy segítse a kollektív érdekviták szereplőit abban, hogy kölcsönösen előnyös megállapodásokat tudjanak kötni egymással, figyelembe véve és tiszteletben tartva a másik fél érdekeit. Másik célja, hogy még a viták kialakítása előtt támogassa a felek kommunikációját, tanácsokat adjon, és segítse a közös álláspont kialakítását.

A Szolgálat a kollektív munkaügyi vitás helyzetek feloldására, és azok kialakulásának megelőzésére jött létre. Ebből következően a kollektív munkaügyi kapcsolatok szereplői, különösen a szakszervezetek, üzemi tanácsok és munkáltatók tudják igénybe venni a közreműködését. A nagyvállalatok mellett a KKV szektor, a versenyszféra mellett a tág értelemben vett közszféra munkáltatói és munkavállalói számára is elérhető a Szolgálat. Az egyéni vitás kérdések rendezése viszont nem tartozik a hatáskörébe.

A Szolgálat eljáró tagja az eljárása során törekszik arra, hogy a felek a kollektív munkaügyi érdekvitát megegyezés útján rendezzék. Ha a megegyezésre nincs lehetőség, úgy az iratok áttanulmányozása, a felek, szakértők, tanácsadók, illetve a vita eldöntésében érdekelt személyek esetleges meghallgatása után határozattal eldönti a vitát.

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája a Szolgálat munkáját segítő Szakértői és Tanácsadói névjegyzékbe való felvételre ír ki pályázatot.

A szakértő szerepe

Ha az eljárásban jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez olyan különleges (különösen informatikai, mérnöki, munkavédelmi, orvosi, pénzügyi-számviteli) szakértelem szükséges, amellyel a Szolgálat eljáró tagja nem rendelkezik, a Szolgálat eljáró tagja a Szolgáltató által biztosított elektronikus felület felhasználásával szakértőt rendel ki. Egy eljárásban egy szakértő rendelhető ki.

A tanácsadó szerepe

Amennyiben az eljárás során a Szolgálat eljáró tagja a kommunikációs nehézségek feloldása érdekében szükségesnek látja, tanácsadót vehet igénybe.

A szakértői eljárásra vonatkozó szabályok:

 • A szakértőhöz egyes kérdések feltevését a felek is indítványozhatják.
 • A szakértő helyszíni szemlét folytathat le, és ennek érdekében beléphet a munkáltató területére a munkabiztonsági szabályok megtartása mellett, kivéve, ha ez ellen a munkáltató tiltakozik.
 • A szakértő olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely e tevékenységével összefüggésben jutott tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra és azt a szakvéleménye kialakításán kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel.
 • A szakértő szakvéleményét a szükséges adatok átadását követően, az eljárás és a kérdés jellegéhez igazodó legrövidebb határidőn belül köteles elkészíteni, és a Szolgálat eljáró tagja részére a Szolgáltató által biztosított elektronikus felületen átadni.

A szakértői, tanácsadói jegyzékbe történő jelentkezés folyamatos, jelentkezni a palyazatok@liganet.hu címen lehet az önéletrajz, végzettséget, képzettséget, szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok megküldésével!

Előnyben részesülnek azon jelentkezők, akik munkaügyi vitarendezésben, érdekvédelemben tapasztalattal rendelkeznek.

A pályázatokat folyamatosan bíráljuk el.

A pályázatban kérjük, jelölje meg a pályázni kívánt szakterületet, és régiót (több régió is megjelölhető). Szakterületek: munkavédelem, pénzügy-számvitel, informatika, orvos, mérnök stb.

Régiók: Dél-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl A szakértők díjázása felkérésenként, óradíjban történik.

Mellékletek:

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
1112 Budapest, Sasadi út 170.
Tel.: +36 1/321-5262
E-mail: palyazatok@liganet.hu
Honlap: www.liganet.hu